فرم پیشنهاد طرح‌ها و فعالیتهای انجمن‌های علمی

فرم پیشنهاد طرح‌ها و فعالیتهای انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی
 • 0
 • نام انجمن علمی*انتخاب فرمائید
  1
 • نام دانشکده*انتخاب فرمائید
  2
 • نام دبیر*
  3
 • شماره تماس دبیر*
  4
 • نام استاد مشاور*
  5
 • شماره تماس استاد مشاور*
  6
 • عنوان طرح یا فعالیت*
  7
 • شرح طرح یا فعالیت*
  8
 • زمان اجرای طرح*
  9
 • مکان اجرای طرح*
  10
 • بودجۀ مورد نیاز*
  11
 • شمارۀ کارت بانکی جهت واریز هزینه*ارائۀ فاکتور خرید برای انجام امور مالی الزامی است
  12
 • نظرات و پیشنهادات*
  13