فرم صورت‌جلسه انجمن‌های علمی

عنوان فرم
 • 0
 • نام انجمن علمی*
  1
 • تاریخ برگزاری جلسه*
  2
 • مکان برگزاری جلسه*
  3
 • نام دبیر انجمن*
  4
 • شمارۀ تماس دبیر انجمن*
  5
 • حاضرین جلسه*
  6
 • غایبین*
  7
 • مصوبات جلسه*
  8
 • نظرات، انتقادات و پیشنهادات*
  9