فرم درخواست تاسیس انجمن علمی

 • 0
 • نام دانشکده*انتخاب نمائید
  1
 • نام کامل انجمن علمی*
  2
 • نام و نام خانوادگی درخواست دهنده*
  3
 • شمارۀ تماس درخواست‌دهنده*
  4
 • نام و نام خانوادگی استاد مشاور پیشنهادی*
  5
 • شمارۀ تماس استاد مشاور پیشنهادی*
  6
 • اهداف و ضرورت تشکیل انجمن علمی*
  7
 • شرح حداقل یک طرح برای شروع کار انجمن*
  8
 • مشخصات دانشجویان داوطلب تاسیس انجمن
  9
 • مشخصات داوطلب اول*نام کامل و شمارۀ دانشجویی
  10
 • مشخصات داوطلب دوم*نام کامل و شمارۀ دانشجویی
  11
 • مشخصات داوطلب سوم*نام کامل و شمارۀ دانشجویی
  12
 • مشخصات داوطلب چهارم*نام کامل و شمارۀ دانشجویی
  13
 • مشخصات داوطلب پنجم*نام کامل و شمارۀ دانشجویی
  14
 • اساسنامۀ انجمن*اساسنامۀ انجمن را به‌صورت فایل وورد آپلود نمایید. آپلود
   15
  • نظرات، پیشنهادات و انتقادات*
   16