فرم درخواست تغییر هیات تحریریه نشریه

فرم درخواست تغییر مشخصات نشریه و هیات تحریریه
 • 0
 • نام نشریه*
  1
 • نام درخواست دهنده*
  2
 • سمت درخواست دهنده در نشریه*
  3
 • شمارۀ تماس درخواست دهنده*
  4
 • نوع درخولست*
  تغییر نام نشریه
  تغییر زمینۀ انتشار نشریه
  تغییر مدیرمسئول نشریه
  تغییر زمانبندی چاپ نشریه
  تغییر سردبیر نشریه
  تغییر زبان نشریه
  تغییر صاحب امتیاز نشریه
  5
 • شرح درخواست*
  6