گردش اداری تأسیس انجمن‌های علمی دانشجویی


دانشجوی عزیز، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر در نظر دارد به منظور تکریم شما و تسهیل امور اداری، انجام کلیه مکاتبات اداری خود را به تدریج به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهد.

امکان پیگیری دقیق‌تر امور از طریق رصد مداوم چرخه ارجاع نامه‌ها، صرفه‌جویی در وقت، کاغذ و هزینه‌های عمومی و جلب رضایت شما از مزایای این فرایند خواهد بود.

 

در همین راستا، امکان ثبت درخواست تاسیس انجمن علمی از طریق تکمیل الکترونیکی فرم درخواست تاسیس انجمن علمی دانشگاه هنر فراهم شده که اولین مرحله در دیاگرام زیر محسوب می‌شود. این دیاگرام بر اساس آیین‌نامه تاسیس و فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی تهیه شده است.