مدیریت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی

 

 

 

دکتر فائزه طاهری :  مدیرامور فرهنگی و اجتماعی

مرتبه علمی : استادیار 

پست الکترونیک :    f.taheri@art.ac.ir

رزومه