معاون فرهنگی و اجتماعی

 

دکتر بیژن اربابی : معاون فرهنگی و اجتماعی                 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : b.arbabi@art.ac.ir

رزومه