جشنوارۀ گنجینه

"جشنواره ملی دانشجویی صنایع‌دستی گنجینه" زادهی اتاق فکری در دانشگاه هنر بود. ایدهای بلندپروازانه که با همت و پشتکار دانشجویان صنایع دستی، و با همفکری و حمایت کارشناسان و دانشگاهیان این رشته به ثمر رسید. آن را گنجینه نامیده و به جشنوارهای ملی بدل ساختند. معرفی ظرفیتهای موجود در زمینههای متنوع هنرهای صناعی و بازشناسی آن، که همواره دغدغه اصلی متولیان این گستره بود، بنیان این جشنواره را  شکل داد. مهمترین رکن این جشنواره همآورد دانشگاهها و ایجاد بستر مناسب به منظور تعامل ثمربخش دانشجویان در حوزههای مختلف دانشی، تخصصی و هنری میباشد. امید میرود، تقابل دانشجویان در گسترههای مختلف صناعی منجر به رشد و تعالی ایشان گردد.