مدیریت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی

 

داریوش اسماعیلی  :  مدیرامور فرهنگی و اجتماعی

مرتبه علمی : مربی 

پست الکترونیک :   esmaeili@art.ac.ir 

رزومه