مدیریت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی

دکتر نیلوفر شادمهری : مدیرامور فرهنگی و اجتماعی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : n.shadmehri@art.ac.ir

رزومه