مدیریت تشکلهای علمی فرهنگی

 

دکتر مجید شیخ انصاری : مدیر تشکل های  علمی و فرهنگی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک: sheikhansari@art.ac.ir

رزومه