مدیریت تشکلهای علمی فرهنگی

 

شهرام حبیب اله زرگر : مدیر تشکل های  علمی و فرهنگی

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : zargar@art.ac.ir

رزومه