معاون فرهنگی و اجتماعی

 

دکتر مجید صالحی : معاون فرهنگی و اجتماعی